Kształtowanie międzynarodowych umów dostawczych

Kształtowanie międzynarodowych umów dostawczych, ich kontrola i optymalizacja mają wielkie znaczenie dla sukcesu naszych klientów. Naszym klientom wskazujemy zalety i wady umownego wyboru ustawodawstwa (prawa). Wyszukujemy dla nich także korzystne klauzule umowne wyboru sądownictwa krajowego lub zagranicznego. Rozważamy z nimi zalety i wady możliwych klauzul dostawczych INCOTERMS. Przygotowujemy naszym klientom odpowiednie wzory umów albo redagujemy istniejące wzorce umów. Stosujemy przy tym najczęściej następujące regulacje prawne:

  •  Niemiecki kodeks handlowy (HGB) i cywilny (BGB)
  • Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów  -Konwencja wiedeńska (CISG)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czer. 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela Ia)
  • INCOTERMS 2010: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR, CIF