Świadczenie wyrównawcze

Wartość świadczenia wyrównawczego dla agenta handlowego

Przedstawiciel handlowy w Niemczech (agent) jest niezależnym biznesmen który zajmuje się stałym pośrednictwem w transakcjach innego przedsiębiorcy lub zawieraniem umów w jego imieniu i na jego rachunek. Agent działa na podstawie zawartej z przedsiębiorcą umowy agencyjnej i norm niemieckiego kodeksu handlowego. W przypadku rozwiązania umowy agencyjnej niemiecki kodeks handlowy przewiduje że przedstawiciel handlowy w Niemczech jest upoważniony do świadczenia wyrównawczego. Agent może w tym przypadku domagać się od przedsiębiorcy rekompensaty za utracone z powodu rozwiązania umowy agencyjnej prowizje za swoją działalność.

Podstawą obliczenia wartości przysługującego agentowi handlowemu świadczenia wyrównawczego jest art. 17 Rozporządzenia Rady Europejskiej z dnia 18.12.1986r. nr 86/653/EWG i § 89 b niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). W polskich przepisach świadczenie wyrównawcze jest uregulowane w art. 7643 kodeksu cywilnego. Pierwszą przesłanką roszczenia wyrównawczego jest pozyskanie przez agenta w czasie trwania umowy agencyjnej nowych klientów dla przedsiębiorcy lub doprowadzenie do istotnego wzrostu obrotów z jego dotychczasowymi klientami. Drugą przesłanką jest czerpanie przez przedsiębiorcę w dalszym ciągu znacznych korzyści z umów z tymi klientami. Trzecią jest rozważenie wszystkich okoliczności, a zwłaszcza tej, że agent po rozwiązaniu umowy utracił prowizję od umów zawartych lub zawieranych w przyszłości przez usługobiorcę z klientami agenta. Czwartą są względy słuszności, które umożliwiają sądom wydawanie decyzji w ramach własnego uznania.

Świadczenie wyrównawcze nie może przekroczyć wartości średniego wynagrodzenia agenta za jeden rok, obliczonego na podstawie średniego rocznego wynagrodzenia uzyskanego w okresie ostatnich 5 lat. Jeżeli umowa agencyjna trwała krócej niż 5 lat wynagrodzenie to oblicza się z uwzględnieniem średniej z całego okresu jej trwania. Ustawodawca nie określił bliżej metodyki obliczenia świadczenia wyrównawczego, przewidział jedynie górny pułap wartości tego świadczenia, nie określając jego dolnego progu. Niemieckie sądy oceniają świadczenia wyrównawcze według prognozy wartości utraconej przez agenta prowizji. Z orzecznictwa sądów wynika, iż przy obliczeniu świadczenia wyrównawczego nie należy brać pod uwagę zaoszczędzonych przez agenta kosztów, lecz jego prowizję brutto. Ustalona kwota zostaje odpowiednio zdyskontowana. Dyskonto uwzględnia stopę procentową na rynku kapitałowym. Sądy biorą pod uwagę takie czynniki, jak wskaźnik migracji klienteli, na podstawie której ustalona suma musi zostać zredukowana.

Adwokat powinien w wymienionej dziedzinie posiadać specjalistyczną wiedzę aby profesjonalnie reprezentować interesy swoich klientów. Rechtsanwalt Paul Rybak-Bocklet (adwokat RFN) posiada zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę w tej dziedzinie i chętnie Państwu pomoże w przypadku dalszych pytań lub koniecznej reprezentacji. Prosimy w tym celu ustalić termin na konsultację z naszym sekretariatem.