Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Rozróżnia się świadectwa wystawiane po zakończeniu stosunku pracy i świadectwa, które są wystawiane w trakcie stosunku pracy i zawierające informacje tylko o dotychczasowym przebiegu pracy.

Poza tym rozróżnia się świadectwa zwykłe, zawierające jedynie o rodzaju i czasie wykonywanej pracy oraz szczególne świadectwa, zawierające opis i ocenę wykonywanych obowiązków oraz ocenę pracownika.

Generalnie, pracownik może wymagać od pracodawcy wystawienie mu szczególnego świadectwa. Zwykłe świadectwo pracy jest wystarczające, jeśli było się zatrudnionym tylko przez krótki okres (kilka dni lub tygodni) i pracodawca nie ma możliwości dokładnie ocenić w jaki sposób wykonywane były obowiązki pracownicze.

Szczególne świadectwo pracy musi zawierać następujące informacje:
– dokładne określenie pracodawcy (nazwa i adres przedsiębiorstwa),
– data wystawienia świadectwa,
– imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia pracownika,
– okres zatrudnienia,
– dokładny opis wykonywanej przez pracownika pracy,
– ocena pracy i zachowania pracownika.

Powody zakończenia stosunku pracy wymienione są tylko na żądanie pracownika.

W praktyce punktem spornym jest przede wszystkim kwestia oceny wykonywania obowiązków pracowniczych i zachowania pracownika. Powstał tu swego rodzaju kod, który przez szczególne sformułowania oddaje faktyczny rodzaj oceny. Tak np. „ Pracownik wykonywał zlecane mu zadania tak, że byliśmy…”:
– zawsze w pełni zadowoleni = co oznacza ocenę bardzo dobrą,
– byliśmy w pełni zadowoleni = co oznacza ocenę dobrą,
– byliśmy zawsze całkiem zadowoleni = co oznacza ocenę dobrą,
– byliśmy zawsze zadowoleni = co oznacza ocenę dostateczną,
– byliśmy całkiem zadowoleni = co oznacza ocenę dostateczną,
– byliśmy zadowoleni = co oznacza ocenę dopuszczającą,
– ogólnie byliśmy zadowoleni = co oznacza ocenę nie dopuszczającą.

Ocenę „nie dopuszczającą” przedstawia się również jako sformułowanie, iż pracownik się w prawdzie starał, co jednak oznacza że nie sprostał stawianym mu wymaganiom. Bardzo negatywną ocenę niosą za sobą również sformułowania typu „wykazywał zrozumienie dla pracy” lub „był zawsze zainteresowany zlecanymi mu zadaniami”.

Jeżeli negatywna ocena nie odpowiada prawdzie to nie należy się na nią godzić. Sformułowania typu „czasami był punktualny” lub „zaświadczamy, że pracownik opanował podstawy liczenia” są także w przypadku źle wykonywanej pracy prawnie niedopuszczalne.