Umowa o pracę

Forma zawarcia umowy o pracę

Umowa o pracę nie musi zostać zawarta w formie pisemnej. Jest to jednak wskazane. Ustawa o poświadczeniu stosunku pracy („Nachweisgesetz”) nakłada na pracodawcę obowiązek pisemnego potwierdzenia pracownikowi wyłącznie głównych elementów umowy zatrudnienia. Sama umowa o pracę może zostać zawarta w formie ustnej. Jest to możliwe poprzez złożenie oświadczeń woli pomiędzy stronami umowy. Wystarczy że na pytanie pracodawcy, czy chce się pracować dla niego na określonych warunkach, odpowie się twierdząco. Ponieważ oświadczenia woli mogą być wyrażane nie tylko ustnie, ale również przez „zdecydowane działanie”, wystarczy po prostu rozpocząć pracę. W ten sposób przyjmuje się przez „zdecydowane działanie” propozycję zatrudnienia i zawiera jednocześnie umowę o pracę.

Praca na czarno pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej

Pracę na czarno wykonuje między innymi ten pracownik, który pod pozorem prowadzenia własnej działalności gospodarczej pracuje wbrew obowiązkom wynikającym z systemu ubezpieczeń społecznych.

Pozornie prowadzący własną działalność gospodarczą nie są, pod względem prawnym specjalną grupą zatrudnionych. Są oni zwykłymi pracownikami, którzy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Umowa o pracę zawarta na czas określony

Jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony, to stosunek pracy automatycznie ustaje po upływie tego czasu i zbędne jest jego odrębne wypowiedzenie.

Szczególną formą umowy o pracę na czas określony jest umowa zawarta na czas ograniczony osiągnięciem celu ustalonego przez strony. Stosunek zatrudnienia nie wygasa w momencie wystąpienia określonego zdarzenia, bądź też osiągnięcia określonego celu. Przykładem tego może być zatrudnienie na zastępstwo pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, którego powrót do pracy jest pewny, ale w czasie nieprzewidywalny.

Umowa o pracę zawarta na czas określony wymaga według ustawy zawarcia jej w formie pisemnej. Tylko wtedy ustalony okres zatrudnienia jest wiążący. W innym przypadku umowa jest traktowana tak jakby została zawarta na czas nieokreślony.

Ponadto wiążąca umowa o pracę zawarta na czas określony musi spełniać dalsze warunki, które zależą od tego czy okres zatrudnienia jest ograniczony terminem lub osiągnięciem jakiegoś celu.

Umowa o pracę zawarta na czas określony, w formie pisemnej, jest wiążąca wyłącznie, gdy ograniczenie czasowe jest uzasadnione rzeczowo lub gdy łączny czas zatrudnienia na podstawie tejże umowy nie przekracza dwóch lat.

Umowa o pracę w formie pisemnej, zawarta na okres osiągnięcia jakiegoś celu jest tylko wtedy wiążąca, jeżeli jest to uzasadnione osiągnięciem celu.

Umowa o pracę na czas określony może zostać zawarta lub przedłużana maksymalnie na okres dwóch lat. Jeżeli jednak powód na ograniczenie czasu zatrudnienia istnieje, możliwe jest zawieranie umów o pracę na czas określony wiele razy pod rząd i na nieograniczony okres.

W sytuacji, gdy uważa się, że umowne czasowe ograniczenie okresu zatrudnienia jest nieważne, można złożyć pozew do sądu pracy powołując się na fakt, iż nie powoduje ono ustania stosunku zatrudnienia.

Pozew musi być złożony najpóźniej w ciągu trzech tygodni od ustalonego terminu zakończenia stosunku zatrudnienia. Jeżeli pozew zostanie złożony za późno, przyjmuje się, że umowa o prace wygasła w ustalonym terminie. Ten sam skutek (oddalenie powództwa) wywoła skierowanie błędnie sformułowanego, bądź też nienależycie uzasadnionego powództwa.