Urlop

Urlop wychowawczy (Elternzeit)

Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje wszystkim pracującym, żyjącym w jednym gospodarstwie domowym i wychowującym dziecko do trzeciego roku życia (wychowujący je, opiekujący się nim i będący jego rodzicami bądź prawnymi opiekunami). Dziecko znajdujące się pod opieką może być dzieckiem własnym, dzieckiem małżonka, partnera życiowego lub dzieckiem wziętym pod opiekę.

Urlop wychowawczy przysługuje do trzeciego roku życia dziecka, będącego pod opieką. Obowiązujący ośmiotygodniowy okres ochronny po porodzie jest zaliczany do urlopu wychowawczego.

O urlop wychowawczy należy zawnioskować najpóźniej 6 tygodni przed dniem jego rozpoczęcia, jeżeli ma się on zacząć bezpośrednio po urodzeniu dziecka lub po ośmiotygodniowym okresie ochronnym.
W czasie urlopu wychowawczego należy się zasiłek wychowawczy. Od 01.01.2007 r. wysokość zasiłku wychowawczego uzależniona jest od wysokości zarobków osoby uprawnionej do jego pobierania. Co za tym idzie, także rodzice o wysokich dochodach mają prawo do jego pobierania. Wysokość świadczenia została podwyższona maksymalnie do 1.800,00 € miesięcznie.

Urlop

Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego jest zawarte w federalnej ustawie urlopowej (BUrlG).

W poszczególnych stosunkach pracy urlop może być poza tym uregulowany w umowie o pracę, umowie taryfowej lub umowach zakładowych.

Ustawowo urlop przysługujący pracownikowi wynosi 24 dni robocze, jeżeli pracownik świadczy pracę sześć dni w tygodniu.

Zgodnie z ustawą urlopową, życzenia pracownika dotyczące terminu urlopu powinny być brane pod uwagę, chyba że będzie się to wiązało z poważnymi zakłóceniami w toku pracy lub termin wskazany przez pracownika koliduje z urlopem innego pracownika, który z socjalnego punktu widzenia ma pierwszeństwo do otrzymania urlopu.
Tylko i wyłącznie pracodawca ustala i przyznaje urlop, a nie pracownik. Także fakt, że życzenia pracownika dotyczące terminu urlopu powinny być brane pod uwagę, nic w tym nie zmienia.

Rozpoczęcie urlopu bez zatwierdzenia pracodawcy jest powodem do zwolnienia (także natychmiastowego).

Często jesteśmy pytani, czy przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.
Jeżeli w momencie ustania stosunku pracy przysługuje pracownikowi jeszcze niewykorzystany urlop, nie może on go wykorzystać, ponieważ stosunek pracy został zakończony. Nie należy jednak wnioskować z tego powodu, iż zawsze przy zwolnieniu z pracy należy się wypłacenie ekwiwalentu za pozostały urlop. Może on także być przyznany i wykorzystany po oświadczeniu zwolnienia a zakończeniu stosunku pracy.