Windykacja

I . Procedura w naszej kancelarii

Proces windykacji należności przeprowadzamy w trzech etapach:
– pozasądowe upomnienie
– wniosek o wydanie sadowego nakazu zapłaty oraz sadowego nakazu egzekucyjnego, względnie złożenie pozwu procesowego
– przeprowadzenie egzekucji

Zlecenie przyjmujemy z reguły telefaksem przez przesłanie nam pisemnego zlecenia wraz z pełnomocnictwem i odpisem rachunku, bądź tez pierwszego upomnienia dłużnika. Inne dokumenty są nam początkowo niepotrzebne.
Każde zlecenie potwierdzamy pisemnie. Jeżeli zachodzi taka konieczność, szczegóły dotyczące danego przypadku omawiamy telefonicznie.

Jeżeli okaże się konieczne, dłużnik zostanie przez nas upomniany i ewentualnie ustalamy z nim pisemnie, za zgoda klienta, uregulowanie zaległych należności w ratach i ich zabezpieczenie. Pierwsza rata powinna wpłynąć w przeciągu 14 dni.

W celu kontroli terminów płatności należności wpływają na nasze konto powiernicze, z którego są niezwłocznie przekazywane na konto klienta. W przypadku zwłoki dłużnika rozpoczynamy postępowanie sadowe i egzekucyjne. Zleceniodawca zostaje wezwany do wpłacenia zaliczki na pokrycie kosztów sadowych za złożenie stosownych wniosków.
II . Co powinni Państwo wiedzieć

1. Dłużnik
Jeżeli nie zna się imienia i nazwiska kontrahenta lub osoby reprezentującej jego firmę, a określenie kontrahenta nic nam o nim nie mówi, tak jak np. „Salon fryzjerski dla piesków”, nie możemy skutecznie doręczyć mu wezwania do zapłaty lub pozwu. W tym celu konieczne są dane osobowe dłużnika lub w przypadku firm osoby, która ją reprezentuje. Wymienione informacje można uzyskać we właściwych urzędach.

Wskazówka: Zalecamy przy zawieraniu umów skrupulatne uwzględnienie danych osobowych wszystkich osób reprezentujących i odpowiedzialnych za firmę dłużnika.

2. Forma pisemna
Część sporów sądowych spowodowanych nie wywiązaniem się jednej ze stron umowy można byłoby uniknąć, gdyby umowa miała formę pisemną. W innym przypadku wynik procesu jest uzależniony od tego, czy i jak uda się udowodnić wskazaną treść umowy.

Wskazówka: Proponujemy sporządzić i posługiwać się własnym wzorcem umowy.

3. Opóźnienie
W 2000 r. weszły w życie nowe przepisy mające na celu przyspieszenie odzyskiwania należności. Zmiany dotyczą miedzy innymi konsekwencji i definicji tak zwanej „zwłoki” w płatności należności. Wcześniej dochodziło do zwłoki, jeśli dłużnik nie zapłacił wymaganej kwoty w określonym w umowie lub w upomnieniu terminie. Według nowej ustawy zwłoka powstaje już wtedy, gdy dłużnik nie zapłaci rachunku w przeciągu 30 dni od jego doręczenia.

Dłużnik ponosi koszty szkód spowodowanych zwłoką, tak jak np. koszta honorarium adwokata. Za okres zwłoki przysługują wierzycielowi ustawowe odsetki od kwoty rachunku.

4. Odsetki
Roszczenie o ustawowe odsetki wynika z kodeksu cywilnego i handlowego. Jeżeli wierzyciel może udowodnić, że płaci wyższe odsetki w banku i poniósł dlatego wyższe szkody niż ustawowe odsetki, np. z powodu kredytu, który zaciągnął, może domagać się wyższych odsetek.

5. Sądowe postępowanie upominawcze
Dzięki sądowemu postępowaniu upominawczemu można szybko i tanio uzyskać sądowy nakaz zapłaty, wraz z sądowym nakazem egzekucyjnym a zatem tytuł egzekucyjny. Można w ten sposób uniknąć długiego i drogiego procesu. Inaczej niż ma to miejsce podczas procesu, sąd nie sprawdza w postępowaniu upominawczym czy roszczenie jest uzasadnione przed wydaniem nakazu zapłaty. Dłużnik ma w tym postępowaniu prawo do wniesienia sprzeciwu. Sąd doręcza dłużnikowi nakaz płatności i powiadamia o tym wierzyciela. Jeżeli dłużnik złoży sprzeciw, sprawa zostanie automatycznie skierowana do właściwego sądu. Sąd wzywa następnie wierzyciela aby uzasadnił roszczenie w formie pozwu. W zależności od stanu rzeczy sąd wyznacza termin rozprawy lub zarządza pisemne postępowanie wstępne. W innym wypadku sąd wydaje wierzycielowi sądowy nakaz egzekucyjny.

6. Sądowy nakaz egzekucyjny
Jeżeli dłużnik nie wniesie sprzeciwu w przeciągu dwóch tygodni od doręczenia mu nakazu zapłaty, sąd wyda i doręczy stronom sądowy nakaz egzekucyjny. W tej fazie postępowania dłużnik może wnieść do sądu odwołanie w przeciągu dwóch tygodni od doręczenia mu nakazu egzekucyjnego. Jeżeli to nastąpi, sprawa może potoczyć się jako powództwo drogą sądowa. W innym wypadku sądowy nakaz egzekucyjny uprawomocni się, co uprawni wierzyciela do prowadzenia egzekucji na podstawie prawomocnego tytułu.

7. Postępowanie egzekucyjne
O ile dłużnik pomimo sądowego tytułu nie wywiąże się ze zobowiązania, wierzyciel może na podstawie tytułu wnieść wniosek do organów egzekucji o użycie przymusu w celu zabezpieczenia i odzyskania roszczeń, np. przez zajęcie rachunku bankowego dłużnika.