Zatrudnienie i ubezpieczenie rodziny

Zatrudnienie członków rodziny we własnym przedsiębiorstwie a ich ustawowe ubezpieczenie socjalne

Zatrudnienie członków rodziny we własnym przedsiębiorstwie (mitarbeitende Familienangehörige) i ich ustawowe ubezpieczenie socjalne jest bardzo kontrowersyjnym tematem niemieckiego prawa.

Przy tym statut ubezpieczeniowy w ustawowym ubezpieczeniu socjalnym jest bardzo ważny dla zatrudnionych członków rodziny (małżonków, żon, dzieci, rodzeństwa, rodziców i.t.d.). Pomimo zawarcia z nimi umowy zatrudnienia, zameldowania ich w ustawowym ubezpieczeniu socjalnym i odprowadzenia za nich składek ubezpieczeniowych może okazać się w przyszłości, że nie zostaną uznani za pracowników i z tego powodu nie przysługują im żadne roszczenia z ubezpieczenia. W ten sposób może dojść do odmówienia im roszczeń wynikających np. z ubezpieczenia od bezrobocia (Arbeitslosenversicherung), renty z powodu niezdolność do wykonywania pracy zawodowej (Erwerbsminderungsrente) i.t.p..

Uiszczone za nich składki do ustawowego ubezpieczenia chorobowego mogą zostać tak potraktowane jakby zostały tam odprowadzone nie z powodu obowiązkowego członkostwa, lecz z powodu dobrowolnego ubezpieczenia. W konsekwencji wartość uiszczonych składek zostanie potraktowana jako ich dochód i spowoduje obowiązek nadpłaty podatku dochodowego.

W ramach naszej porady poinformujemy Państwa jak można tego uniknąć lub temu zapobiec. Oczywiście możemy za Państwa pełnomocnictwem złożyć stosowne wnioski.

Praca członka rodziny może zostać potraktowana jako pomoc rodzinna albo działanie w charakterze wspólnika lub współudziałowca w Państwa przedsiębiorstwie.

Takie instytucje jak ustawowe ubezpieczenie rentowe, ustawowe ubezpieczenie od bezrobocia i branżowe ubezpieczenie przed wypadkami przy pracy często nie uznają stosunku zatrudnienia i obowiązku ubezpieczenia członka rodziny w ustawowym ubezpieczeniu socjalnym pracowników z powodu tzw. pomocy rodzinnej.

W małżeństwie brany jest pod uwagę także statut majątkowy małżonków. W przypadku wspólności majątkowej (Gütergemeinschaft) i przynależności przedsiębiorstwa do wspólnego majątku, zatrudnieni w tym przedsiębiorstwie współmałżonkowie zawsze są traktowani przez ubezpieczenie socjalne tak jakby nie byli pracownikami lecz wspólnikami.

Jeżeli pragną Państwo odzyskać niesłusznie odprowadzone do ubezpieczenia socjalnego składki, prosimy o kontakt z naszym biurem.